Van waar komt de naam 'Stroppendragers'?

In 1537, wanneer de economische toestand in het Gentse al alles behalve rooskleurig is, wordt de stad een bijkomende keizerlijke oorlogsbede opgelegd. Daarmee komt het lont in het kruidvat en een zoveelste Gentse Opstand is een feit. Gent weigert te betalen en na tal van juridische procedureslagen en verzetten komt het uiteindelijk tot een gewapende rebellie tegen de vorst.

Getergd door de Gentse halsstarrigheid en vastbesloten zijn geboortestad definitief en absoluut te onderwerpen besluit de vorst dan ook persoonlijk orde op zaken te zullen stellen. Het lot van Gent wordt beslecht op 29 april 1540, een keizerlijk vonnis wordt namelijk theatraal geproclameerd en herleidt Gent tot een tweederangs provinciestad. 
De stad wordt schuldig bevonden aan trouweloosheid, ongehoorzaamheid, verdragbreuk, opruiing, muiterij en majesteitsschennis.

Hierdoor verliest Gent al haar vrijheden en privileges. De stadscharters moeten worden ingeleverd, alle goederen van de stad worden geconfisqueerd, Klokke Roeland moet uit het Belfort worden gehaald en de stad moet een enorme boete betalen. Verder dient de Sint-Baafs abdij plaats te maken voor een Spaanse dwangburcht en moeten enkele stadsversterkingen en stadspoorten eraan geloven. 

Ook voorziet het vonnis in een verregaande vernedering voor de stad en haar inwoners. Zo vertrekt op 3 mei 1540 een stoet Gentenaars vanaf het stadhuis richting Prinsenhof. De schepenen, stadssecretarissen en alle stadsambtenaren, 30 notabele poorters en de ambachtsdekens lopen blootsvoets en zijn gekleed in een zwarte tabbaard. Daarop volgen 318 leden van de kleine ambachtsgilden en 50 wevers. De stoet wordt gesloten door 50 'creesers' (krijsers, oproerkraaiers), enkel gekleed in hun hemd en met de strop om de hals, als teken dat zij de galg hebben verdiend. In het Prinsenhof dienen zij neergeknield en met luide stem genade af te smeken aan de keizer en zijn zuster, Maria van Hongarije. Van dat ogenblik dagtekent de naam Stropdrager.

Sinds 1973 herdenkt de 'Gilde van de Stroppendragers' deze laatste gebeurtenis jaarlijks tijdens de Gentse Feesten in haar Rondgang. Dit keer niet langer bevreesd, maar met de nodige trots doen zij de calvariegang van 3 mei 1540 over ; fier dat zijSTROPDRAGER én STROPPENDRAGER mogen zijn.

Bron: Gilde van de Stroppendragers

Waar komt de draak van het Belfort vandaan?

Onder graaf Boudewijn IX belegerden de Gentenaren en de Bruggelingen de stad Constantinopel. De koningsdochter Blanca werd daarbij door de Bruggelingen gevangen genomen en ter plaatse in één der talrijke torens opgesloten. Na het vergrendelen van de deur vloog opeens een draak naderbij waardoor de bewakers de vlucht namen.

 

De koning werd hopeloos en riep hulp in van de Gentenaars. Boudewijn IX verzamelde zijn manschappen en ging ten strijde tegen de draak. Doch telkens zij naderbij kwamen blies de draak ze terug met een stinkende rookwolk. De moedige Gentenaars waagden nog een tweede poging doch de draak was niet te overwinnen. Er zat niks meer op dan terug te keren naar het kamp.

De teleurgestelde koning bood de Gentenaars nog een schatkist aan, doch bleek dit een hopeloze poging. Echter, de Bruggelingen vernamen het nieuws van de schatkist en namen initiatief de koning te overtuigen zijn dochter te redden mits dezelfde beloning zou volgen als aan de Gentenaars beloofd. De koning, die ten alle prijze zijn dochter wou redden, aarzelde geen ogenblik en stemde toe.

De Bruggelingen verzamelden zich rond een dampende kookpot waarbij zij de inhoud van een klein flesje aan toevoegden. Vervolgens werd de pot tot in de nabijheid van de draak geplaatst, waarbij deze onmiddellijk zijn honger stilde. Na zich te hebben voldaan aan het aangebodene viel de draak in slaap. Van deze situatie gebruik makende werd de draak de finale doodsteek toegebracht en vertrokken de Bruggelingen per schip, de buit ingeladen, inclusief Blanca, doch de Gentenaren en de koning achterlatende.

Aangekomen aan de mooiste stranden van het westen werd ter ere van Blanca de plaats waar zij hun schip aanlegden “Blanca-Bergen” (Blankenbergen) genoemd. De triomftocht werd verder gezet naar Brugge alwaar de draak als zegeteken op de St.-Donaatskerk werd geplaatst.

De Gentenaars waren uit op wraak door het gedrag van de Bruggelingen. De Gentenaars, onder leiding van Philip Van Artevelde, veroverden nadien de draak van op St.-Donaas en zo werd deze langs de Lieve afgevoerd en in triomf naar Gent overgebracht.

Tot op vandaag siert de draak het Belfort ter ere van de heldenmoed van onze voorvaderen.

Bron: Gent de kuip

0
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Zin om een fles te kopen?

 

Klik hier om jouw fles te bestellen.

contact

TEL:+32 499 33 42 54 

info@theghentist.com

+32 499 33 42 54

The Ghentist

BE0696.958.262

Heidelaan 11, 9840 De Pinte

IBAN: BE54 7340 4433 7897

BIC: KREDBEBB